OGÓLNE WARUNKI DLA WŁAŚCICIELI

§ 1. Definicje

1. CampDeck – CampDeck Spółka z ograniczoną z siedzibą w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1, 81-706 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000843498, NIP: 5851491302, REGON: 386147497, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł., adres e-mail: info@campdeck.com, działająca w charakterze agenta handlowego Właściciela i w ramach Umów Najmu reprezentująca wyłącznie Właściciela.

2. Cena – cena za realizację Umowy Najmu (najem Przedmiotu Oferty)

3. Cena całkowita suma wszelkich opłat należnych Właścicielowi od Podróżującego z tytułu Umowy Najmu, przy założeniu prawidłowego jej wykonania, w szczególności Cena brutto powiększona o kwoty brutto wszelkich należnych opłat Właścicielowi od Podróżującego w związku ze świadczeniem mu Usług Najmu.

4. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

5. Konsument – konsument w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

6. Konto – przydzielona Użytkownikowi przestrzeń w Platformie, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w ramach którego Użytkownik uzyskuje pełną funkcjonalność Platformy, w tym możliwość dokonywania Rezerwacji oraz w przypadku Właścicieli, publikowania Prezentacji.

7. Oferta Oferta zawarcia Umowy Najmu składana przez Właściciela Podróżującemu, w tym przez CampDeck działającą wyłącznie w imieniu Właściciela, w szczególności w odpowiedzi na Prośbę o Rezerwację.

8. OWW – niniejsze Ogólne Warunki dla Właścicieli.

9. Platforma – platforma internetowa CampDeck.com, będąca rozwiązaniem technologicznym służącym do zawierania Umów Najmu

10. Podróżujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Platformy i zamierzająca zawrzeć z Właścicielem Umowę Najmu.

11. Prezentacja – prezentacja Przedmiotu Oferty udostępniona w ramach Platformy, mająca na celu pozyskiwanie Próśb o Rezerwację i uzgodnienie warunków Oferty. O ile w treści Prezentacji nie wskazano wyraźnie inaczej – Prezentacja nie stanowi Oferty.

12. Prośba o Rezerwację – zapytanie kierowane przez Podróżującego do Właściciela, za pośrednictwem Platformy, mające na celu uzyskanie Oferty od Właściciela.

13. Prowizja – prowizja należna CampDeck od Właściciela z tytułu zawarcia Umowy Najmu przy udziale CampDeck - jeśli ma w danym przypadku zastosowanie.

14. Przedmiot Oferty – pojazd, nieruchomość, a także obiekt na terenie nieruchomości (np. namiot) do których najmu lub podnajmu Właściciel posiada stosowne prawa.

15. Przedpłata - przedpłata określonej przez Właściciela części kwoty, która jest należna Właścicielowi w przypadku zawarcia Umowy Najmu.

16. Rating – ocena punktowa jakości Prezentacji oraz Właścicieli stosowana przez CampDeck, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Prezentacji dostępnych w Platformie i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu Użytkowników.

17. Regulamin – regulamin Platformy CampDeck, dostępny w Platformie.

18. Rezerwacja - zawarcie Umowy Najmu za pośrednictwem Platformy.

19. Umowa – umowa agencyjna zawierana w oparciu o niniejsze OWW, na którą składają się w szczególności:

a. OWW;

b. Regulamin;

c. Inne warunki uzgadnianie pomiędzy CampDeck i Właścicielami, w tym przekazywane przez CampDeck Właścicielom, zwłaszcza za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości za pośrednictwem Platformy;

20. Umowa Najmu – umowa w zakresie najmu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Podróżującym w wyniku działań podjętych przez CampDeck, w szczególności w wyniku zaprezentowania Podróżującemu przez CampDeck Prezentacji lub Oferty Podróżującemu.

21. Usługi Najmu – usługi najmu Przedmiotu Oferty świadczone przez Właściciela na rzecz Podróżującego.

22. Właściciel – nie będąca Konsumentem osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Przedmiotu Oferty, uprawniona do czerpania korzyści z najmu Przedmiotu Oferty i świadcząca Usługi Najmu w celu zarobkowym.

§ 2. Zawarcie Umowy

 1. Umowa zawierana jest z chwilą zaakceptowania OWW lub treści umowy przedstawionej przez CampDeck Właścicielowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Za zaakceptowanie treści niniejszych OWW i zawarcie przez Właściciela Umowy z CampDeck uważa się w szczególności:

  1. potwierdzenie publikacji Prezentacji w ramach Platformy, zlecenie publikacji Prezentacji CampDeck (w tym przedstawicielom CampDeck); lub:

  2. udostępnienie CampDeck informacji niezbędnych do przygotowania Prezentacji, w szczególności za pośrednictwem dedykowanego rozwiązania informatycznego (API) udostępnianego przez CampDeck lub partnerów CampDeck.

– o ile Właściciel mógł z łatwością zapoznać się z treścią niniejszych OWW, w szczególności, gdy został mu dostarczony odnośnik do treści OWW lub gdy zalogował się do Platformy, w której niniejsze OWW są dostępne.


 1. Właściciel oświadcza, że:

  1. Zawiera Umowę w celu zarobkowym.

  2. Zawierając poszczególne Umowy Najmu, nie naruszy praw osób trzecich.

  3. Wszystkie osoby reprezentujące Właściciela i dokonujące w jego imieniu czynności w relacjach z CampDeck lub innymi Użytkownikami, w szczególności osoby posiadające login i hasło do Konta zostały przez Właściciela należycie do tego upoważnione i wszystkie dokonywane przez nie czynności należy traktować jako dokonywane przez Właściciela.

  4. Jest właścicielem Przedmiotu Oferty lub posiada inne prawo do jego wynajmowania.

§ 3. Prezentacja

 1. Prezentacje oraz Oferty mogą odnosić się wyłącznie do Przedmiotów Ofert, które są w posiadaniu Właściciela i do których najmu Właściciel posiada stosowne prawa, w szczególności prawo własności, bądź prawa wynikające z umowy leasingu czy oddania w użytkowanie.

 2. W celu umieszczenia Prezentacji w ramach Platformy, Właściciel powinien:

  1. dodać Prezentację za pośrednictwem odpowiedniej opcji w Platformie; lub:

  2. przekazać treść potrzebną do wygenerowania Prezentacji za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu teleinformatycznego (API); lub:

  3. po uzgodnieniu – zlecić umieszczenie Prezentacji przedstawicielowi CampDeck.

 3. O ile CampDeck nie uzgodni z Właścicielem inaczej warunkiem umieszczania Prezentacji w Platformie jest zweryfikowanie przez Właściciela adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, a jeżeli w ocenie CampDeck uzasadnione jest to względami bezpieczeństwa i wynika z prowadzonej analizy ryzyka – przeprowadzenie innych weryfikacji, o których mowa w OWW.

 4. Treść Prezentacji powinna być zgodna z wytycznymi przedstawianymi Właścicielowi przez CampDeck.

 5. Właściciel nie jest uprawniony do publikowania w ramach Prezentacji swoich danych kontaktowych (w tym logotypów), jak również ich udostępniania za pośrednictwem zdjęć, filmów lub innych treści umieszczanych w Platformie. Przekazanie danych kontaktowych Właściciela i Podróżującego nastąpi w momencie zawarcia Umowy Najmu.

 6. CampDeck jest uprawniony do ukrycia Prezentacji Właściciela, który ignoruje, anuluje lub przedstawia Oferty inne niż zgodne z zapytaniem Użytkownika w przypadku ponad 49% zapytań.

 7. Właściciel oświadcza, że cena w Prezentacji oraz określona w Ofercie nie jest wyższa od cen, które Właściciel stosuje w kanałach o charakterze zbliżonym do Platformy lub w innych miejscach, za pośrednictwem których oferuje wynajem Przedmiotu Oferty.

 8. Właściciel zobowiązuje się do aktualizowania treści Prezentacji, w tym zapewnienia zgodności cen i kalendarzy ze stanem faktycznym.

 9. CampDeck nie ponosi odpowiedzialności za skutki opublikowania w Prezentacji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

 10. CampDeck może odmówić opublikowania w Platformie Prezentacji lub usunąć Prezentacje już opublikowane, jeśli Prezentacja może wprowadzać w błąd, może zawierać nieprawdziwe informacje czy w inny sposób może naruszać postanowienia Umowy, Regulaminu lub wytycznych przekazanych Właścicielowi przez CampDeck.

CampDeck może skorzystać z tego uprawnienia także gdy Prezentacje pochodzą od Właścicieli posiadających negatywną opinię wśród klientów lub Podróżujących, oraz w przypadku gdy Oferty składane przez Właściciela odbiegają od tych umieszczonych w Prezentacji, w szczególności różnią się w zakresie Ceny i dostępności Przedmiotu Oferty.

 1. CampDeck uprawniony jest, ale nie zobowiązany, do zmodyfikowania treści Prezentacji w celu dostosowania jej do wymogów dotyczących Prezentacji, a także podniesienia jej atrakcyjności i zwiększenia szansy na Rezerwacje.

 2. Właściciel może posiadać nieograniczoną liczbę Prezentacji w Platformie, z zastrzeżeniem, że jedna Prezentacja może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu Oferty.

 3. Zabronione jest zamieszczanie treści niedotyczących Przedmiotu Oferty w szczególności naruszających prawa innych osób, dobre obyczaje bądź obejmujących promocje produktów lub usług innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego.

 4. CampDeck dokonuje przedstawienia Prezentacji Użytkownikom w ramach Platformy z uwzględnieniem w szczególności dopasowanie Prezentacji do zapytania Użytkownika.

 5. CampDeck może umożliwić Właścicielowi umieszczenie jego Prezentacji w pierwszych kilku wynikach wyszukiwania w Platformie, za dodatkową opłatą ustaloną pomiędzy CampDeck a Właścicielem.

§ 4. Działania Marketingowe

 1. CampDeck może – wedle własnego uznania – podejmować działania promocyjne względem konkretnych Prezentacji lub grup Prezentacji, w tym celu CampDeck może korzystać z treści Prezentacji, w tym umieszczonych tam zdjęć i opisów.

 2. CampDeck prowadzi działania marketingowe w stosunku do Przedmiotu Oferty w następujących kanałach:

a.      Platforma;

b.      Media społecznościowe;

c.       Program partnerski CampDeck;

d.      Strony internetowe Właścicieli oraz partnerów CampDeck;

e.      Kanały naziemne.

 1. CampDeck może publikować Prezentację lub wybrane przez siebie fragmenty Prezentacji w mediach społecznościowych, na blogu CampDeck oraz w artykułach prasowych, a także w innych kanałach, w tym w celu pozyskania przez CampDeck Użytkowników potencjalnie zainteresowanych zawarciem Umowy Najmu z Właścicielem.

 2. Właściciel publikując jakiekolwiek treści w Platformie oświadcza i gwarantuje CampDeck, że posiada wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub licencje, a także zgody (w tym zgody na wykorzystanie ewentualnych wizerunków) do umieszczenia tych treści w Platformie, a także wykorzystanie tych treści przez CampDeck w ramach działań marketingowych i udzielenia CampDeck praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 3. Publikując jakiekolwiek treści w Platformie, Właściciel udziela CampDeck licencji na wykorzystanie przez CampDeck tych treści – w tym zdjęć, filmów lub innego rodzaju materiałów – w szczególności podczas działań marketingowych CampDeck mających na celu promowanie Platformy w jego ramach lub poza nim (Licencja). Licencja obejmuje w szczególności prawo CampDeck do wykorzystywania treści w Internecie, druku, czy dowolnym innym przekazie wizualnym lub audiowizualnym, a także modyfikowania tych treści w dowolny wybrany przez CampDeck sposób, w szczególności usuwania z tych treści jakichkolwiek danych kontaktowych czy oznaczeń handlowych.

 4. Właściciel oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania praw autorskich osobistych w stosunku do utworów umieszonych w Platformie i upoważnia CampDeck do wykonywania tych praw w wybrany przez CampDeck sposób.

 5. Właściciel oświadcza, że wykorzystywanie przez CampDeck treści w ramach Licencji nie będzie naruszać praw osób trzecich.

 6. Licencja na wykorzystywanie materiałów umieszczanych przez Właściciela w Platformie udzielana jest CampDeck nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji lub przeniesienia licencji na inny podmiot.

 7. Wypowiedzenie Licencji przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem uprzedniego usunięcia tych materiałów przez Właściciela z Platformy i poinformowania o tym CampDeck w wyraźny sposób, ze wskazaniem utworów, których dotyczy wypowiedzenie Licencji. Wypowiedzenie Licencji nie wpływa na prawa CampDeck do wykorzystywania materiałów uprzednio wyprodukowanych lub opublikowanych.

§ 5. Agent Handlowy

 1. Właściciel upoważnia CampDeck do działania w jego imieniu, w celu zawarcia przez Właściciela Umowy Najmu z Podróżującym, na zasadach określonych w niniejszej Umowie (agent handlowy).

 2. W ramach działania jako agent handlowy CampDeck w relacji pomiędzy Właścicielem a Podróżującym, reprezentuje wyłącznie Właściciela.

 3. CampDeck działa w charakterze multiagenta, co oznacza w szczególności, że będzie przedstawiać Podróżującym Prezentacje i Oferty nie tylko Właściciela, ale również innych konkurencyjnych względem niego podmiotów.

 4. W szczególności w ramach czynności zmierzających do zawarcia przez Właściciela Umowy Najmu CampDeck uprawniony jest w szczególności do:

  1. Promowania Prezentacji;

  2. Poprawiania Prezentacji w celu zwiększenia ich atrakcyjności;

  3. Pozyskiwania dla właściciela Próśb o Rezerwację;

  4. Uzgadniania warunków Oferty;

  5. Przyjmowania w imieniu Właściciela płatności z tytułu Umowy Najmu.

 5. W ramach działalności agenta handlowego i Umowy CampDeck nie reprezentuje Właściciela przy zawieraniu umów, których przedmiotem są imprezy turystyczne i nie działa w charakterze agenta turystyki.

 6. CampDeck uprawniony jest do negocjacji Ceny w imieniu Właściciela. W przypadku gdyby Cena miałaby niższa od proponowanej przez Właściciela – CampDeck zmniejszy ją wyłącznie w porozumieniu z Właścicielem.

 7. Mając na uwadze charakter współpracy Stron wszelkie uprawnienia agenta, o którym mowa w art. 758 i następnych kodeksu cywilnego są uprawnieniami CampDeck, chyba że Umowa kształtuje te uprawnienia inaczej.

 8. CampDeck nie ponosi odpowiedzialności za Umowy Najmu, prawidłowe ich wykonanie przez Właściciela oraz Podróżującego, a także zobowiązania Użytkowników wynikające z relacji między nimi.

 9. CampDeck uprawniony jest do przekazywania Właścicielowi ankiet oraz zapytań w celach analitycznych.

§ 6. Rezerwacje

 1. Umowy Najmu zawarte za pośrednictwem Platformy są wiążące dla Właściciela i Podróżującego.

 2. Właściciel zobowiązuje się niezwłocznie odpowiadać na Prośby o Rezerwacje kierowane do niego przez Podróżujących i przekazywane przez CampDeck, w ten sposób, że o ile to będzie możliwe złoży Podróżującemu Ofertę identyczną z Prośbą o Rezerwację, a jeżeli to nie będzie możliwe przedstawi inną Ofertę lub odrzuci Prośbę o Rezerwację.

 3. Właściciel składając Podróżującemu Ofertę wskazuje w niej w szczególności:

  1. przedmiot Oferty,

  2. termin wykonania umowy,

  3. warunki anulowania,

  4. cenę z uwzględnieniem w niej wszystkich opłat, które Podróżujący musi uiścić na rzecz Właściciela, aby umowa została wykonana.

 4. Oferta składana przez Właściciela Podróżującemu stanowi ofertę w rozumieniu prawa cywilnego i z chwilą jej przyjęcia przez Podróżującego zawierana jest Umowa Najmu i w przypadku zawarcia tej umowy stanowi jej wiążącą treść.

 5. Z chwilą złożenia Oferty Właściciel zobowiązuje się wobec CampDeck i Podróżującego, na okres 72 godzin od jej złożenia (O ile w Ofercie nie wskazano innego terminu jej ważności) do wstrzymania się z oferowaniem Przedmiotu Oferty w terminie wskazanym w Ofercie innym osobom.

 6. Umowa Najmu zawierana jest pod warunkiem uiszczenia przez Podróżującego 30% kwoty Ceny powiększonej o prowizję należną CampDeck od Właściciela, w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, za pośrednictwem CampDeck i wskazanego przez CampDeck operatora płatności.

 7. CampDeck może umożliwić Właścicielowi zdefiniowanie innej części Ceny, której uiszczenie przez Podróżującego będzie warunkiem zawarcia Umowy Najmu.

 8. CampDeck potwierdzi Właścicielowi otrzymanie należnych Właścicielowi kwot, co jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie zawarcia Umowy Najmu pomiędzy Właścicielem a Podróżującym. Kwoty te zostaną przekazane Właścicielowi na zasadach wskazanych w paragrafie 7 - Rozliczenia.

 9. Właściciel jako strona Umowy Najmu jest zobowiązany do spełnienia w stosunku do Podróżujących wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawa konsumentów oraz danych osobowych.

 10. Właściciel gwarantuje i oświadcza, że Przedmiot Oferty w czasie Umowy Najmu będzie spełniać wszelkie normy techniczne i prawne oraz posiada niezbędne badania techniczne, które są wymagane prawem, w tym jeżeli jest to wymagane będzie posiadać stosowne ubezpieczenia, a także, że zdjęcia Przedmiotu Oferty umieszczone w Platformie są zgodne z jego stanem faktycznym.

 11. Poza opłatą za wynajem Przedmiotu Oferty, Właściciel nie obciąży Podróżującego żadnymi innymi, nieuzgodnionymi z Podróżującym i niezaakceptowanymi uprzednio przez Podróżującego, kosztami lub opłatami. Dodatkowe koszty, wynikające z dodatkowych usług oferowanych przez Właściciela, powinny być każdorazowo wskazane przez Właściciela i uzgodnione z Podróżującym przed zamówieniem ich przez Podróżującego.

§ 7. Rozliczenia

 1. Właściciel upoważnia CampDeck do pobierania w imieniu Właściciela opłat, w tym przedpłat na rzecz Umowy Najmu, a także przedstawienia Podróżującemu wyższej niż proponowana przez Właściciela Cena, w szczególności modyfikacji Ceny umieszczonej w Prezentacji lub Ofercie przez dodanie do zaproponowanej przez Właściciela kwoty odpowiadającej Prowizji.

 2. Przyjęcie środków należnych Właścicielowi przez CampDeck będzie traktowane wobec Podróżującego jako ich przyjęcie przez Właściciela.

 3. Kwoty należne Właścicielowi od Podróżującego z tytułu zawarcia Umowy Najmu za pośrednictwem CampDeck będą przekazywane Właścicielowi w terminie 5 Dni Roboczych od faktycznego otrzymania środków przez CampDeck, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. b.

 4. Kwoty należne Właścicielowi od CampDeck będą mu przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy:

  1. z tzw. białej listy podatników VAT, przypisany do numeru identyfikacji podatkowej Właściciela; lub jeżeli wynika to z uzgodnienia Stron:

  2. zweryfikowany przelewem weryfikacyjnym z rachunku bankowego oznaczonego danymi Właściciela – przy czym termin przekazania środków liczony jest od dnia wykonania przelewu weryfikacyjnego przez Właściciela.

 5. CampDeck nie pobiera opłat od Właściciela za umieszczenie Prezentacji w Platformie.

 6. CampDeck może świadczyć na rzecz Właściciela inne usługi dodatkowe lub marketingowe, np. wyróżnienie Prezentacji czy jej promowanie, w takim przypadku CampDeck – o ile zostało to wcześniej uzgodnione z Właścicielem – będzie przysługiwać ustalone przez strony wynagrodzenie.

 7. Z tytułu zawarcia Umowy Najmu CampDeck może przysługiwać Prowizja uzgodniona między CampDeck i Właścicielem. Prowizja może w szczególności zostać ustalona za pośrednictwem Konta (w tym w drodze komunikatu przekazanego Właścicielowi).

 8. Ustalenie Prowizji może być dokonane w szczególności poprzez jej zaprezentowanie przez CampDeck w ramach Platformy Właścicielowi, w tym momencie składania przez niego Oferty Podróżującemu i doliczenie jej kwoty do Ceny należnej Właścicielowi od Podróżującego.

 9. Kwota Prowizji stanowi kwotę netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 10. Na Prowizję, w tym w formie doliczonej do Ceny i pobranej od Podróżującego, CampDeck wystawi Właścicielowi zbiorczą fakturę VAT do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego Prowizja dotyczy, zaś Prowizja potrącana będzie ze środków przyjętych od Podróżującego w imieniu Właściciela.

 11. Właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur VAT, w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do jego Konta.

 12. Jeśli kwota Prowizji potrącona przez CampDeck będzie niższa niż kwota rzeczywiście należna, Właściciel zobowiązany jest do zapłaty CampDeck pozostałej części należnej Prowizji w terminie 7 dni od otrzymania właściwej faktury VAT.

 13. eżeli nie doszło do wykonania Umowy Najmu, z tytułu której CampDeck pobrał już od Właściciela prowizję, Właściciel może otrzymać zwrot pobranej przez CampDeck prowizji pod warunkiem przedstawienia CampDeck dowodów na niewykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Właściciela i skutkujących koniecznością zwrotu Podróżującemu całości przyjętych przez Właściciela kwot, w szczególności oświadczenia Podróżującego i potwierdzenia zwrotu Podróżującemu kwoty zaliczki zapłaconej za pośrednictwem CampDeck.

 14. W przypadku gdy Właściciel dokona zawarcia Umowy Najmu z pominięciem Platformy, z Podróżującym, który skontaktował się z Właścicielem za pośrednictwem Platformy, w terminie 90 dni kalendarzowych od ostatniego kontaktu za pośrednictwem Platformy (Umowa Najmu zawarta poza Platformą) CampDeck przysługiwać będzie Prowizja.

 15. Jeśli ustalenie Ceny całkowitej jest w ocenie CampDeck utrudnione lub niemożliwe, CampDeck może określić Prowizję w oparciu o Cenę, która widnieje w Prezentacji dla danego typu Przedmiotu Najmu w terminie objętym Umową Najmu w Platformie już poza nią.

§ 8. Weryfikacja Właściciela, Przedmiotu Najmu oraz Prezentacji, jakość Prezentacji, Rating

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Platformy, a także realizując obowiązki prawne, CampDeck może identyfikować i weryfikować tożsamość Właściciela oraz prawidłowość informacji o celach gospodarczych Właściciela, w tym Przedmiocie Oferty, w tym żądać od Właściciela dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji, w szczególności:

  1. przeprowadzenia weryfikacji rachunku bankowego – poprzez wykonanie przelewu do CampDeck, z rachunku oznaczonego danymi Właściciela;

  2. przedstawienia dokumentu tożsamości lub prawa jazdy;

  3. przedstawienia umów, faktur VAT, dowodów rejestracyjnych potwierdzających prawo do dysponowania Przedmiotem Najmu, lub innych dokumentów potwierdzających prawa i możliwości Właściciela do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz ewentualnych Umów Najmu.

 2. W przypadku braku możliwości prawidłowego zidentyfikowania tożsamości Właściciela lub informacji o Przedmiocie Oferty, CampDeck może odmówić zawarcia Umowy lub rozwiązać już istniejącą.

 3. Właściciel zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Cen i dostępności Przedmiotu Oferty  umieszczonego w Prezentacji, a także do dbania o to aby Prezentacje były zgodne ze stanem faktycznym i przedstawione w nich informacje nie odbiegały od tych zawartych w Ofercie.

 4. W celu zaoferowania jak najwyższej jakości usług oferowanych w Platformie CampDeck stosuje Rating, w ramach którego ocenia w szczególności następujące kryteria:

  1. jakość i kompletność Prezentacji;

  2. zgodność informacji w Prezentacji ze stanem faktycznym oraz Ofertami składanymi przez Właściciela, w tym aktualność cen i kalendarzy;

  3. czas odpowiedzi na Prośby o Rezerwację;

  4. stosunek Ofert opłaconych przez Podróżujących do Ofert, które nie zostały opłacone;

  5. stosunek Próśb o rezerwację do Ofert przedstawionych przez Właściciela, w tym ofert bez zmian;

  6. ogólne wrażenia Podróżujących odnoszące się do współpracy z Właścicielem oraz jakości Prezentacji.

 5. Rating, w zależności od decyzji CampDeck może być widoczny w Platformie dla wszystkich Użytkowników, lub mieć charakter niepubliczny. W przypadku gdy Rating nie jest widoczny dla Właściciela w Platformie – CampDeck udostępni Właścicielowi informację o Ratingu na jego żądanie, nie częściej niż raz na miesiąc.

 6. W przypadku powtarzających się działań Właściciela wpływających na obniżenie Ratingu CampDeck, po uprzednim poinformowaniu o tym Właściciela i bezskutecznym wskazaniu działań naprawczych, może wstrzymać dalszą publikację Prezentacji danego Właściciela w ramach Platformy i  rozwiązać umowę z Właścicielem.

§ 9. Zastrzeżenia

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWW stosuje się postanowienia Regulaminu. W przypadku różnic między OWW a Regulaminem zastosowanie mają OWW.

 2. Na zlecenie przedsiębiorcy będącego Właścicielem CampDeck może dokonać w jego imieniu założenia Konta w Platformie (rejestracja). Warunkiem dokonana rejestracji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest podanie CampDeck adresu e-mail oraz numeru telefonu Właściciela. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta pomiędzy CampDeck a Właścicielem dochodzi w momencie skutecznej rejestracji Konta przez CampDeck, na zasadach określonych w art. 384 Kodeksu cywilnego, chyba że Właściciel sprzeciwi się zawarciu umowy w tym trybie. Po dokonaniu rejestracji, na adres e-mail podany przez Właściciela, zostanie przesłane hasło oraz prośba o potwierdzenie adresu e-mail. Właściciel po pierwszym logowaniu powinien niezwłocznie zmienić hasło, które otrzymał od CampDeck, w miejscu przeznaczonym do tego w Platformie (w profilu Użytkownika).

 3. Postanowienia art. 7615 kodeksu cywilnego stosuje się do Umowy, a koszty związane z ustaleniem i weryfikacją Prowizji, w stosunku do Umów Najmu zawartych poza Platformą, ponosi Właściciel.

 4. CampDeck odpowiada wobec Właścicieli wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

 5. Właściciel jako administrator danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem CampDeck, za wyjątkiem danych w stosunku do których administratorem jest CampDeck, odpowiada za wykonywanie i przechowywanie kopii zapasowych tych danych, a także innych wprowadzanych przez siebie treści.

 6. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku naruszenia przez Właściciela postanowień Umowy CampDeck będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego kwoty ewentualnych kar umownych lub opłat dodatkowych.

 7. W przypadku zawarcia Umowy Najmu poza Platformą Właściciel zobowiązuje się poinformować o tym CampDeck, w terminie 5 Dni Roboczych od jej zawarcia. W przypadku uchybienia przez Właściciela obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od zapłaty Prowizji Właściciel zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz CampDeck opłaty dodatkowej odpowiadającej trzykrotności Prowizji.

 8. W przypadku gdy w ramach Umowy, stosunku agencyjnego lub współpracy Właściciela z CampDeck dochodzi do powierzenia przez Właściciela danych osobowych do przetwarzania CampDeck – zastosowanie mają postanowienia załącznika nr 1 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 9. Strony zgodnie potwierdzają, że w zakresie danych osobowych wprowadzanych przez Podróżujących za pośrednictwem Platformy zarówno Właściciel jak i CampDeck są ich niezależnymi administratorami i udostępnienie przez CampDeck danych osobowych Podróżującego Właścicielowi, w tym między innymi treści wiadomości przekazanych przez Podróżującego czy treści Prośby o Rezerwację nie stanowi powierzenia przetwarzania, a wyłącznie udostępnienie danych pomiędzy ich administratorami.

§ 10. Zmiany i rozwiązanie Umowy

 1. CampDeck jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWW oraz Umowy, w szczególności z ważnych przyczyn pod warunkiem powiadomienia Właściciela o proponowanych zmianach z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie zostanie przekazane Właścicielowi na adres e-mail przypisany do jego Konta.

 2. Właściciel ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie i rozwiązanie staje się skuteczne z upływem tego terminu.

 3. Okres powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony przez CampDeck w przypadku, gdy CampDeck:

  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie okresu powiadomienia;

  2. musi w drodze wyjątku zmienić swoje warunki korzystania z usług, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, konsumentów lub innych Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 4. Propozycje zmian w Umowie kierowane przez Właściciela do CampDeck każdorazowo dla swej ważności wymagają wyraźnego ich potwierdzenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania CampDeck, przyjemniej w drodze oświadczenia złożonego w formie dokumentowej, w postaci wiadomości e-mail nadanej przez osobę wyraźnie i wprost uprawnioną do reprezentacji CampDeck zgodnie z informacjami ujawnionymi w publicznych rejestrach.

 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Właściciela w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że CampDeck zachowuje prawo do już należnej Prowizji.

 6. Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na już zawarte Umowy Najmu i obowiązki Właściciela z tym związane.


 

Załącznik nr 1 - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Umowa”)

stanowiąca integralną część Ogólnych Warunków dla Właścicieli (OWW).

CampDeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1, 81-706 Sopot, NIP 5851491302, nr REGON: 38614749700000, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843498, o kapitale zakładowym – 20 000,00 zł, zwaną dalej Procesorem a

Właścicielem (będącym Właścicielem w rozumieniu Ogólnych Warunków dla Właścicieli), zwanym dalej ADO.

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. W związku z zawarciem przez Strony Umowy w rozumieniu Ogólnych Warunków dla Właścicieli dostępnych na Platformie Campdeck.com lub innego regulaminu lub umowy w zakresie usług świadczonych przez Procesora („Umowa Główna”) Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. ADO przekazuje Procesorowi do przetwarzania dane („Dane”), w stosunku do których to danych ADO pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Przetwarzanie Danych przez Procesora odbywa się na zlecenie ADO, co oznacza, że każde przetwarzanie Danych odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia ADO, w szczególności zawarte w Umowie Głównej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług.

 4. Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.

§ 2. Oświadczenia i zapewnienia Stron

 1. ADO oświadcza i zapewnia, że:

  1. jest administratorem danych osobowych – w stosunku do Danych – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”);

  2. posiada podstawy prawne przetwarzania Danych, a powierzenie Procesorowi danych do przetwarzania nie naruszy praw podmiotów tych danych, przepisów prawa (w szczególności RODO) czy jakichkolwiek praw osób trzecich;

  3. dane udostępniane będą przez ADO wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej;

  4. powiadomi Procesora o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych przez ADO.

 2. Procesor oświadcza i zapewnia, że:

  1. dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa;

  2. przetwarzanie danych dokonywane będzie wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy Głównej;

  3. posiada stosowne polityki ochrony danych osobowych w zakresie dotyczącym powierzenia mu danych przez ADO;

  4. osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z politykami ochrony danych Procesora oraz przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy lub podlegają prawnemu obowiązkowi dochowania takiej tajemnicy;

  5. podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Procesor wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

§ 3. Szczegółowe zasady realizacji Umowy

 1. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą:

  1. dane zwykłe;

  2. dane dzieci, tj. dane osób, które nie uzyskały pełnoletności (w tym Podróżujących poniżej 18. roku życia).

 2. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą Dane następujących kategorii osób:

  1. Podróżujący, którzy zawierają z ADO umowę za pośrednictwem Platformy;

  2. Pracownicy i współpracownicy, w tym kontrahenci ADO – o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Głównej.

 3. Przetwarzanie Danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Głównej.

 4. Procesor wdroży wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności – z uwzględnieniem dokonanej przez Procesora oceny ryzyka przetwarzania Danych – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwy i dostosowany do ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów Danych poziom bezpieczeństwa Danych.

 5. Procesor – wdrażając mechanizmy ochrony danych osobowych zobowiązany jest uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych.

§ 4. Wsparcie i Nadzór ADO

 1. Uwzględniając charakter przetwarzania Procesor zapewni wsparcie ADO („Wsparcie”), tj.:

  1. w miarę możliwości pomoże ADO, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO;

  2. pomoże ADO wywiązać się z ciążących na ADO obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych mu informacji.

 2. Procesor zobowiązany jest do udostępnienia ADO wszelkich informacji niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia ADO lub upoważnionemu przez ADO audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji („Audyt”) i przyczynienia się do nich.

 3. W przypadku gdy wydane przez ADO polecenia w ocenie Procesora stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Procesor niezwłocznie poinformuje o tym ADO.

 4. Procesor może odmówić przekazania ADO informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Procesora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami ADO), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione ADO (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Procesora, po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.

 5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Procesora przez ADO o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu po stronie ADO. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania Audytu oraz jego zakres.

 6. W przypadku gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec ADO w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych przez Procesora – łączny czas trwania prowadzonych przez ADO Audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.

 7. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z Audytem.

 8. Audyty przeprowadzane są na koszt ADO. Koszty sprawowania Wsparcia oraz nadzoru nad Procesorem przez ADO obciążają wyłącznie ADO. Za koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Procesora w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy ADO. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Procesora – ADO niezwłocznie zwróci je Procesorowi. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów Procesorowi określają mogą określać cenniki Procesora lub Umowa Główna. Jeżeli nie ADO nie przedstawiono takich cenników – wszelkie koszty rozliczane będą w oparciu o stawkę godzinową wynoszącą netto dziewięć procent średniego krajowego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w oparciu o fakturę wystawioną przez Procesora.

 9. Wszelkie wsparcie udzielane przez Procesora ADO inne niż Audyty, w tym przygotowywanie odpowiedzi na żądania ADO, rozliczane będzie zgodnie z postanowieniami ustęp 8.

 10. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Procesora i nie może w żaden sposób zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Procesora.

 11. Procesor współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

 12. Jeśli z przepisów prawa lub niniejszej Umowy nie wynika inny termin – wszelkie informacje udzielane przez Procesora ADO, a także wykonywane przez niego czynności wykonywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.

 13. Postanowienia niniejszego paragrafu w stosunku do działań ADO względem Podprocesorów, o których mowa w § 5, stosuje się odpowiednio.

§ 5. Podpowierzenie Danych

 1. Procesor może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą ADO.

 2. ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Umowy i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio. Szczegółowe dane podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 mogą zostać udostępnione ADO na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Procesor może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności.

 3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprocesorom niewskazanym w Załączniku A wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu ADO – w celu umożliwienia mu sprzeciwu, dokonanego nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem podpowierzenia. Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.

 4. W przypadku braku sprzeciwu ADO przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podprocesora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Procesor nie może powierzyć danych Podprocesorowi, którego sprzeciw dotyczy – jednocześnie Procesor będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy Głównej, ze skutkiem natychmiastowym, a ADO nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

 5. Procesor nałoży na każdego z Podprocesorów, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych jak wynikające z Umowy, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

 6. W przypadku niewywiązania się przez Podprocesora z ciążących na nim obowiązków w stosunku do Danych pełna odpowiedzialność wobec ADO za spełnienie obowiązków Podprocesora spoczywa na Procesorze.

§ 6. Usunięcie Danych

 1. Procesor, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej, w zależności od decyzji ADO:

  1. usuwa Dane;

  2. zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).

 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej ADO powinien przekazać Procesorowi decyzję, o której mowa w ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Procesorowi usunięcie Danych (zgodnie z ust. 1 lit. a) i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.

§ 7. Postanowienia Końcowe

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Głównej.

 2. W sprawach nieuregulowanych, w tym w zakresie zmiany Umowy, zastosowania mają postanowienia Umowy Głównej.

 3. W razie sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Umową Główną – pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.

 4. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych regulowanym w Umowie. 

Załącznik A – Lista Podprocesorów

ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z następujących Podprocesorów:

 1. Google Inc., Google Ireland Limited oraz inne spółki z grupy Google;

 2. Facebook Inc., Facebook Ireland Limited oraz inne spółki z grupy Facebook;

 3. Członkowie organów Procesora, a także jego prokurenci lub pełnomocnicy;

 4. Podmioty prowadzące obsługę księgową i rachunkową Procesora;

 5. Podmioty dostarczające Procesorowi usługi hostingu oraz utrzymania infrastruktury IT;

 6. Wszelkie osoby fizyczne świadczące na rzecz Procesora usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne, w szczególności ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, które zostały przez Procesora upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.

 7. Podmioty świadczące obsługę prawną na rzecz Procesora.