Regulamin konkursu  

“Zrób zdjęcie w klimacie CampDeck” 

 

§ 1 Definicje 

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 1. Komisja – powołana przez Organizatora komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora, której zadaniem będzie wybranie zwycięzców Konkursu. 

 1. Konkurs – konkurs “Zrób zdjęcie w klimacie CampDeck” prowadzony przez Organizatora. 

 1. Organizator – CampDeck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte nr 2-4, lok. 1, 81-706 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843498, posiadająca NIP: 5851491302 i REGON: 38614749700000, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł (dane kontaktowe do Organizatora: adres e-mail: info@campdeck.com; numer telefonu: 733 402 267).  

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

 1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konkursie. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady Konkursu. 

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ponadterytorialny zasięg Internetu. 

 1. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram. 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany, a podmiotem odpowiedzialnym za konkurs jest wyłącznie Organizator. 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. W Konkursie udział mogą wziąć Uczestnicy z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Regulaminu. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi posiadać aktywne konto w serwisie Instagram. 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, którego treść dostępna jest pod adresem: https://campdeck.com/about/regulamin_konkursu. Odnośnik do Regulaminu umieszczony zostanie w poście informującym o Konkursie na profilu Organizatora w serwisie Instagram.  

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dodać za pośrednictwem swojego aktywnego konta w serwisie Instagram post ze zdjęciem spełniającym wymogi określone w § 4 Regulaminu oznaczając w nim konto CampDeck na Instagramie (https://www.instagram.com/campdeck/) oraz dodając hashtag #KonkursCampDeck. Dokonanie tych czynności oznacza akceptację Regulaminu. 

 1. W momencie opublikowania, na zasadach określonych w Regulaminie, konkursowego postu przez Uczestnika – Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przygotowanego przez Uczestnika postu (zdjęcia i treści postu) w celach związanych z Konkursem 

 1. Umieszczając post wraz ze zdjęciem w serwisie Instagram Uczestnik oświadcza, że ma wszelkie prawa do zdjęcia i treści postu oraz, że nie jest ono ograniczone żadnymi prawami osób trzecich, a także jest zgodne z prawem i Uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunków – jeśli takie składają się na rozwiązanie zadania konkursowego. 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, a także pracownicy, współpracownicy oraz podmioty powiązane z nimi organizacyjnie (np. wspólnicy spółki), ponadto ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 20.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2020 roku. 

 1. Konkurs jest podzielony na 6 tur:  

- 1 tura: od godziny 00:00:01 dnia 20.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 26.08.2020 r.; 

- 2 tura: od godziny 00:00:01 dnia 27.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 02.09.2020 r.; 

- 3 tura: od godziny 00:00:01 dnia 03.09.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 09.09.2020 r.; 

- 4 tura: od godziny 00:00:01 dnia 10.09.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 16.09.2020 r.; 

- 5 tura: od godziny 00:00:01 dnia 17.09.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 23.09.2020 r.; 

- 6 tura: od godziny 00:00:01 dnia 24.09.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2020 r.; 

 1. Zadaniem Konkursowym jest dodanie przez zalogowanego w serwisie Instagram Uczestnika Konkursu postu, na jego profilu, ze zdjęciem oddającym  ideę i klimat serwisu  CampDeck mając na uwadze, że CampDeck stworzony został przez pasjonatów caravaningu oraz general aviation i miłośników natury, z myślą o ludziach, którzy kochają podróże. Dodanie postu powinno nastąpić w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu. Posty dodane po terminie określonym w poprzednim zdaniu nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze laureatów Konkursu. 

 1. Zabrania się umieszczania postów ze zdjęciem zawierających treści wulgarne, bezprawne lub naruszające dobre obyczaje, a także będących kopią już opublikowanych postów. 

 

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

 1. Komisja po każdej z tur wybierze 3 zwycięskie posty ze zdjęciem, wybierając najciekawsze i najbardziej odzwierciedlające klimat serwisu CampDeck. 

 1. Nagrodami będą akcesoria firmowane logiem CampDeck oraz książki zgodne z charakterem lub ideą CampDeck. 

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
  - za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma: kubek, plecak i książkę,- za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma: plecak oraz kubek,
  - za zajęcie trzeciego miejsca laureat otrzyma: plecak. 

 1. Organizator może nagrodzić większą liczbę Uczestników („Nagroda dodatkowa”). Nagrodą dodatkową będzie plecak, kubek lub książka. 

 1. Wartość nagród przyznanych Uczestnikowi w żadnym przypadku nie przekroczy 90 zł.  

 1. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdej tury. 

 1. Organizator niezwłocznie skontaktuje się poprzez serwis Instagram ze zwycięzcą Konkursu, w celu poinformowania go o wygranej i uzyskania danych niezbędnych do dostarczenia nagród i rozliczenia Konkursu. 

 1. Laureaci powinni przekazać Organizatorowi w terminie 10 dni roboczych dane, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu. Brak podania danych we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody i wyłonieniem nowego zwycięzcy/nowych zwycięzców w jego miejsce na zasadach określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

 1. Organizator wyśle nagrody pocztą lub firmą kurierską na podany przez zwycięzcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 1. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia, w którym zwycięzca przekazał Organizatorowi dane, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu. 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne towary. 

 1. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez zwycięzcę na rzecz osób trzecich przed odbiorem nagrody przez zwycięzcę Konkursu. 

 1. Mając na uwadze brzmienie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) Organizator z chwilą wydania nagród, określonych w § 5 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu – nabywa własność nagrodzonego postu, z tym zastrzeżeniem, że pozostawienie zwycięskiego postu na profilu Uczestnika jest dozwolone. 

 

 

§ 6 Reklamacje 

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. 

 1. Reklamacja powinna być złożona na adres CampDeck sp. z o. o. ul. Obrońców Westerplatte nr 2-4, lok. 1, 81-706 Sopot lub adres e-mail: info@campdeck.com. Organizator zaleca żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać, że dotyczy ona Konkursu.  

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.  

 1. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa. 

 

§ 7 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie jest Organizator. 

 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie: 

 1. Umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”); 

 1. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, 

 1. obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w celu realizacji zawieranej umowy. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału w Konkursie. 

 1. Uczestnik ma prawo: 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 1. sprostowania swoich danych osobowych, 

 1. usunięcia swoich danych osobowych, 

 1. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 1. żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych: 

 

 • z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres: info@campdeck.com. 

 1. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu: 

 1. w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, 

 1. na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, 

 1. zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Organizatora 

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później. 

 

 1. W przypadku, gdyby Uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 1. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: info@campdeck.com lub po numerem telefonu: 733 402 267.  

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://campdeck.com/about/regulamin_konkursu.