Regulamin konkursu  

“Zimowy weekend w Horbaczówce na Mazurach” 

 

§ 1 Definicje 

 

1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Komisja – komisja konkursowa złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora i jednego przedstawiciela Fundatora, której zadaniem będzie wybranie zwycięzców Konkursu. 

3. Konkurs – konkurs “Zimowy weekend w Horbaczówce na Mazurach” prowadzony przez Organizatora. 

4. Organizator – CampDeck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte nr 2-4, lok. 1, 81-706 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843498, posiadająca NIP: 5851491302 i REGON: 38614749700000, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł (dane kontaktowe do Organizatora: adres e-mail: info@campdeck.com; numer telefonu: 733 402 267).  

5. Fundator – Karol Horbacz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługowe prowadzenie pojazdów – Karol Horbacz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7421498099, REGON 280162777, pod adresem ul. Sołtyska 11, 11-700 Mrągowo, będący jednocześnie sponsorem nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie (dane kontaktowe do Fundatora: adres e-mail: horbaczowka@gmail.com; numer telefonu: 518138786).

6. Horbaczówka – domki letniskowe na Mazurach należące do Fundatora, w których realizowana jest nagroda za zajęcie pierwszego miejsca.

7. Regulamin – niniejszy regulamin. 

8. Zadanie Konkursowe – przygotowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, na które Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi w celu wygrania nagród w Konkursie.

9. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konkursie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady Konkursu. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ponadterytorialny zasięg Internetu. 

3. Konkurs jest ogłaszany m.in. na blogu Organizatora, w serwisie Facebook oraz Instagram.

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób przeprowadzany, sponsorowany, ani popierany przez serwis Facebook, ani z nim związany, a podmiotem odpowiedzialnym za konkurs jest wyłącznie Organizator. 

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. W Konkursie udział mogą wziąć Uczestnicy z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi posiadać aktywne konto w serwisie Facebook. 

2.       Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, którego treść dostępna jest pod adresem: https://campdeck.com/about/zimowy_weekend_w_horbaczowce_na_mazurach_regulamin_konkursu. Odnośnik do Regulaminu umieszczony zostanie w poście informującym o Konkursie na profilu Organizatora w serwisie Facebook.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dodać za pośrednictwem swojego aktywnego konta w serwisie Facebook komentarz, fakultatywnie ze zdjęciem, w którym uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie (będące Zadaniem Konkursowym): „Z kim chciała/byś spędzić zimowy weekend w Horbaczówce oraz jakie są Wasze ulubione aktywności o tej porze roku?”. Komentarz spełniający wymogi określone w § 4 Regulaminu należy dodać pod pierwszym postem dotyczącym Konkursu, w którym Organizator określi szczegółowe zasady Konkursu (np. przez odesłanie do Regulaminu), który zostanie opublikowany na profilu Organizatora. Dokonanie tych czynności oznacza akceptację Regulaminu. 

4. W momencie opublikowania, na zasadach określonych w Regulaminie, konkursowego komentarza przez Uczestnika – Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przygotowanego przez Uczestnika komentarza (w tym zdjęcia – jeśli takie zostanie przez Uczestnika załączone) w celach związanych z Konkursem.

5. Umieszczając komentarz wraz ze zdjęciem w serwisie Facebook Uczestnik oświadcza, że ma wszelkie prawa do zdjęcia i treści komentarza oraz, że nie jest on ograniczony żadnymi prawami osób trzecich, a także jest zgodny z prawem i Uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunków – jeśli takie składają się na rozwiązanie zadania konkursowego.

6. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz. Oznacza to, że tylko jeden komentarz Uczestnika będzie brany pod uwagę w Konkursie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, Fundator, a także pracownicy, współpracownicy oraz podmioty powiązane z nimi organizacyjnie (np. wspólnicy spółki), ponadto ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od dnia 22.01.2021 roku od godziny opublikowania pierwszego postu konkursowego na profilu Organizatora w serwisie Facebook do godziny 23:59:59 dnia 05.02.2021 roku. 

2. Zadaniem Konkursowym jest dodanie przez zalogowanego w serwisie Facebook Uczestnika Konkursu komentarza pod postem Organizatora (o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu), opcjonalnie ze zdjęciem oddającym  ideę i klimat wymarzonego, idealnego lub ulubionego sposobu na spędzenie weekendu w Horbaczówce w okresie zimowym, ze wskazaniem ulubionych aktywności, jakie Uczestnik samodzielnie lub w towarzystwie osób trzecich podejmuje w okresie zimowym. Uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie (będące Zadaniem Konkursowym): „Z kim chciałbyś spędzić weekend w Horbaczówce oraz jakie są Wasze ulubione aktywności o tej porze roku?”, przy czym szczegółowa forma i postać odpowiedzi nie jest narzucona, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, 4 i 5. Dodanie komentarza powinno nastąpić w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu. Komentarze dodane po terminie określonym w poprzednim zdaniu nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze laureatów Konkursu. 

3. Organizator zaleca, aby odpowiedź na Zadanie Konkursowe była nie krótsza, aniżeli 50 znaków, przy czym nie spełnienie tego zalecenia, nie będzie dyskwalifikowało Uczestnika.

4. Zabrania się umieszczania komentarzy zawierających treści wulgarne, bezprawne lub naruszające dobre obyczaje, a także będących kopią już opublikowanych postów. 

 

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

 

1. Komisja wybierze laureatów Konkursu, po 1 osobie na każde z trzech miejsc, tj. na miejsce pierwsze, drugie i trzecie, za które przewidziano nagrody, po zakończeniu okresu wskazanego w § 4 ustępie 1.

2. Nagrodami będą: jeden Weekend w „Horbaczówce” tzn. dwie doby hotelowe, gdzie pierwsza rozpocznie się w terminie 19.02.2021 r., a druga zakończy w terminie 21.02.2021 r., dla jednej osoby lub grupy nie większej niż 5 osób.

3. Organizator przewiduje następujące nagrody:

a. za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma: jeden Weekend w „Horbaczówce”,

b. za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma: kubek.

c. za zajęcie trzeciego miejsca laureat otrzyma: kubek.

4. Zdjęcia ukazujące nagrody mają charakter poglądowy i nie ukazują prawdziwych rozmiarów przedmiotów, które się na nich znajdują. Wymiary i parametry ukazanych przedmiotów mogą się różnić od widocznych na wizualizacji użytej w ogłoszeniu Konkursu.

5. Wyłonienie i ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu okresu wskazanego w § 4 ustępie 1.  Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Fundatora w serwisie Facebook.

6. Organizator niezwłocznie skontaktuje się poprzez serwis Facebook z laureatami Konkursu, w celu poinformowania ich o wygranej i uzyskania danych niezbędnych do przydzielenia i dostarczenia nagród (o ile ma to zastosowanie w przypadku danej nagrody) i rozliczenia Konkursu. 

7. Laureaci powinni przekazać Organizatorowi w terminie 7 dni kalendarzowych - od dnia uzyskania informacji o wygranej, dane, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu. Brak podania danych we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody i wyłonieniem nowego laureata w jego miejsce na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. 

8. Odbiór nagrody za pierwsze miejsce nastąpi w momencie przybycia zwycięzcy do „Horbaczówki” i rozpoczęcia pierwszej doby hotelowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Organizator wyśle nagrody za drugie i trzecie miejsce pocztą lub firmą kurierską na podany przez zwycięzcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.  Przekazanie nagród za drugie i trzecie miejsce nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia, w którym zwycięzca przekazał Organizatorowi dane, o których mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu.

11.  Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne towary.

12.  W przypadku braku możliwości skorzystania z nagrody (pobytu w „Horbaczówce”) ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia  uniemożliwiające zrealizowanie nagrody za pierwsze miejsce termin pobytu może być zmieniony na wniosek laureata, na inny, ustalony z Fundatorem, termin w 2021 r., z wyłączeniem terminów pomiędzy 01.06.2021 r., a 30.09.2021 r.

13.  Prawa do nagrody rzeczowej nie mogą być przeniesione przez zwycięzcę na rzecz osób trzecich przed otrzymaniem nagrody przez laureata Konkursu.

14.  Mając na uwadze brzmienie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) Organizator z chwilą przypisania  laureata do nagrody lub wydania nagród, wskazanych w Regulaminie nabywa własność nagrodzonego komentarza, z tym zastrzeżeniem, że pozostawienie zwycięskiego komentarza na profilu Uczestnika jest dozwolone. 

15.  Do momentu przeniesienia własności do komentarza, o którym mowa w ust. 14, Uczestnik wskazany jako zwycięzca Konkursu przez Organizatora udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie komentarza, tj. jego treści, np. w postaci zrzutu ekranu, podczas ogłaszania wyników Konkursu, jak również do przyszłych celów promocyjnych.

 

 

§ 6 Reklamacje 

 

1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. 

2. Reklamacja powinna być złożona na adres CampDeck sp. z o. o. ul. Obrońców Westerplatte nr 2-4, lok. 1, 81-706 Sopot lub adres e-mail: info@campdeck.com. Organizator zaleca żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać, że dotyczy ona Konkursu.  

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.  

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa. 

 

 

§ 7 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie: 

3. Umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”); 

4. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, 

5. obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w celu realizacji zawieranej umowy. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału w Konkursie. 

8. Uczestnik ma prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. usunięcia swoich danych osobowych, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

f.  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych: z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

9. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres: info@campdeck.com. 

10.  Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu: 

a. w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, 

b. na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, 

c. zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Organizatora 

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później. 

11.  W przypadku, gdyby Uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1.    Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: info@campdeck.com lub po numerem telefonu: 733 402 267.  

2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://campdeck.com/about/zimowy_weekend_w_horbaczowce_na_mazurach_regulamin_konkursu