REGULAMIN PLATFORMY CAMPDECK 

§ 1. Definicje

1. CampDeck CampDeck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1, 81-706 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000843498, NIP: 5851491302, REGON: 386147497, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł., adres e-mail: info@campdeck.com, będąca technologicznym pośrednikiem udostępniającym Platformę Podróżującym oraz podmiotem uprawnionym do reprezentowania wyłącznie Właściciela przy zawieraniu przez Właściciela Umów Najmu z Podróżującymi.

2. Konsument – konsument w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

3. Konto – przydzielona Użytkownikowi przestrzeń w Platformie, w której gromadzone są dane Użytkownika, w ramach którego Użytkownik uzyskuje pełną funkcjonalność Platformy, w tym możliwość dokonywania Rezerwacji oraz w przypadku Właścicieli, publikowania Prezentacji.

4. Natychmiastowa Rezerwacja – dostępna dla wybranych Prezentacji Prośba o Rezerwację, w ramach której Podróżujący składa Właścicielowi ofertę zawarcia Umowy Najmu, wraz z dokonaniem Przedpłaty na poczet ewentualnej, przyszłej Umowy Najmu.

5. Oferta – Oferta zawarcia Umowy Najmu składana przez Właściciela Podróżującemu, w tym przez CampDeck działającą wyłącznie w imieniu Właściciela, w szczególności w odpowiedzi na Prośbę o Rezerwację.

6. OWW Ogólne Warunki dla Właścicieli, dostępne pod adresem: https://campdeck.com/ogolne_warunki_dla_wlascicieli.

7. Platforma – rozwiązanie informatyczne służące pośredniczeniu w zawieraniu Umów Najmu, dostępne w szczególności pod adresem internetowym https://CampDeck.com.

8. Podróżujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Platformy i zamierzająca zawrzeć z Właścicielem Umowę Najmu.

9. Prezentacja – prezentacja Przedmiotu Oferty udostępniona w ramach Platformy, mająca na celu pozyskiwanie Próśb o Rezerwację oraz zawieranie Umów najmu. O ile w treści Prezentacji nie wskazano wyraźnie inaczej – Prezentacja nie stanowi Oferty.

10. Prezentacja informacyjna – Prezentacja mająca charakter informacyjny i odnosząca się do Przedmiotu Oferty co do którego Umowy Najmu nie można zawrzeć w ramach Platformy.

11. Prośba o Rezerwację – zapytanie kierowane przez Podróżującego do Właściciela, za pośrednictwem Platformy, mające na celu uzyskanie Oferty od Właściciela oraz – o ile dla danej Prezentacji jest to możliwe, dokonanie Rezerwacji.

12. Przedmiot Oferty pojazd, nieruchomość, a także obiekt na terenie nieruchomości (np. namiot) do których najmu lub podnajmu Właściciel posiada stosowne prawa.

13. Przedpłata – przedpłata określonej przez Właściciela części kwoty najmu, która będzie należna Właścicielowi od Podróżującego w przypadku zawarcia Umowy Najmu.

14. Przedsiębiorca uprzywilejowany – Użytkownik zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

15. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy CampDeck.

16. Rezerwacja zawarcie Umowy Najmu za pośrednictwem Platformy.

17. Umowa Agenta Handlowego – umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a CampDeck, w ramach której CampDeck reprezentując wyłącznie Właściciela publikuje i promuje Prezentacje i wykonuje inne czynności zmierzające do zawarcia przez Właściciela Umowy Najmu z Podróżującym, w szczególności umowa zawarta w oparciu o OWW.

18. Umowa Najmu umowa wynajmu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Podróżującym w wyniku działań podjętych przez CampDeck, w szczególności w wyniku zaprezentowania przez CampDeck Prezentacji lub Oferty Podróżującemu.

19. Użytkownik – Podróżujący, Właściciel lub inny podmiot korzystający z Platformy.

20. Właściciel nie będąca konsumentem osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Przedmiotu Oferty, uprawniona do czerpania korzyści z najmu Przedmiotu Oferty i świadcząca usługi najmu w celu zarobkowym.


§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy.

2. CampDeck w ramach platformy działa wyłącznie w charakterze pośrednika technologicznego oraz podmiotu reprezentującego wyłącznie właściciela przy zawieraniu Umów Najmu (agenta handlowego).

3. CampDeck nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Podróżującymi i Właścicielami, w szczególności nie jest stroną Umów Najmu, oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie przez strony tych umów.

4. Prezentacje zawarte w Platformie, a także Umowy Najmu dotyczą wyłącznie pojedynczej usługi najmu Przedmiotu Oferty. CampDeck nie umożliwia za pośrednictwem Platformy i nie pośredniczy w zawieraniu umów, których przedmiotem są imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne. CampDeck, jako agent handlowy Właściciela, nie występuje w charakterze agenta turystyki.

§ 3. Korzystanie z Platformy, Konto

1. Przeglądanie Prezentacji dostępne jest dla każdego Użytkownika.

2. W celu korzystania z dodatkowych funkcji Platformy, w tym wysyłania Próśb o Rezerwację, dokonywania Rezerwacji oraz umieszczania Prezentacji Użytkownik powinien założyć Konto.

3. Konto zakładane jest dobrowolnie i bezpłatnie. Z chwilą założenia Konta zawierana jest umowa o świadczenie usługi Konta, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Umowa w zakresie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Konto służy w szczególności do:

a.      wysyłania Próśb o Rezerwację;

b.      dokonywania Rezerwacji;

c.       aktywnego udziału w budowaniu społeczności CampDeck.

6. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową obsługującą javascript oraz pliki cookies, a także adres e-mail oraz numer telefonu.

7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

8. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

9. Rozpowszechnianie przez Użytkowników treści bezprawnych za pośrednictwem Platformy jest zakazane. Użytkownik zamieszczając za pośrednictwem Platformy treści oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich umieszczenie nie naruszy niczyich praw. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. umieszczania w Platformie informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym,

b. komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i z zachowaniem wzajemnego szacunku,

c. niepodejmowania działań mogących zakłócić funkcjonowanie Platformy lub naruszyć prawa CampDeck lub Użytkowników.

10. Celem CampDeck jest m.in. budowanie społeczności Użytkowników ceniących sobie podróże blisko natury. W związku z tym CampDeck może się zwracać raz na jakiś czas do Użytkowników z pytaniami lub ankietami odnoszącymi się do ich potrzeb i wrażeń z korzystania z Platformy. CampDeck będzie kierować te zapytania drogą elektroniczną lub telefoniczną. W szczególności CampDeck może kontaktować się z Użytkownikiem w celu ustalenia przyczyn braku zakończenia procesu Rezerwacji i ewentualnych problemach, które mogły pojawić się w trakcie składania Prośby o Rezerwację.

§ 4. Prośba o Rezerwację, Rezerwacja i zawarcie Umowy Najmu

1. Podróżujący, który chce dokonać Rezerwacji wybiera w tym celu odpowiednią opcję w Platformie i wysyła Prośbę o Rezerwację do Właściciela.

2. W ramach czynności zmierzających do zawarcia Umowy Najmu CampDeck reprezentuje wyłącznie Właściciela.

3. W ramach odpowiedzi na Prośbę o Rezerwację Właściciel może przedstawić Ofertę Podróżującemu. Właściciel, o ile przedstawienie Oferty na warunkach proponowanych w Prośbie o Rezerwację nie będzie możliwe, może w ramach Oferty zaproponować inny Przedmiot Oferty, termin najmu lub warunki cenowe, a także warunki rezygnacji z najmu.

4. W ramach Prośby o Rezerwację Użytkownika, jeśli Właściciel nie ma możliwości wynajęcia lub nie potwierdził tej możliwości w ustalonym czasie, CampDeck może telefonicznie lub mailowo przedstawić podobne Oferty od innych Właścicieli.

5.  Podróżujący może zaakceptować Ofertę i w ten sposób zawrzeć Umowę Najmu.

6. CampDeck w ramach Platformy udostępnia możliwość zawierania Umów Najmu. Szczegółowe warunki odnoszące się do Umowy Najmu, w tym cena, zasady płatności, zasady zmiany i rozwiązania tej umowy, przedstawiane są Użytkownikowi w procesie dokonywania Rezerwacji – przez Właściciela lub w jego imieniu.

7. Umowy Najmu zawierane są pod warunkiem uiszczenia przez Podróżującego oznaczonej w Prezentacji lub Ofercie części ceny (w tym w ramach Przedpłaty)– za pośrednictwem Platformy, w sposób wskazany przez CampDeck. Jeśli z Oferty nie wynika termin uiszczenia opłat – Podróżujący powinien dokonać tego w trzy dni od przedstawienia mu Oferty co jest równoznaczne z przyjęciem tej Oferty, przy czym decydująca jest data otrzymania środków przez CampDeck lub wyznaczonego przez CampDeck dostawcy usług płatniczych. Nieuiszczenie opłat w terminie skutkuje uznaniem Umowy Najmu za niezawartą.

8. W ramach Platformy Konsumenci mogą zawierać Umowy Najmu bezpośrednio związane z wypoczynkiem, zaś pozostali Użytkownicy także w innych celach, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9. W przypadku Prezentacji z opcją Natychmiastowej Rezerwacji Podróżujący składa Właścicielowi ofertę zawarcia Umowy Najmu i dokonuje Przedpłaty. W odpowiedzi na ofertę Podróżującego Właściciel może:

a. Przyjąć ofertę Natychmiastowej Rezerwacji poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ramach Platformy, co skutkuje zawarciem Umowy Najmu;

b. Złożyć inną Ofertę Podróżującemu, co – w przypadku przyjęcia tej oferty przez Podróżującego - może skutkować koniecznością dokonania dodatkowych opłat.

10. W przypadku gdy Właściciel nie potwierdził oferty Natychmiastowej Rezerwacji za pośrednictwem Platformy, w oznaczonym w Platformie terminie, przyjmuje się, że ją odrzucił.

11. W przypadku Prezentacji Informacyjnych zawarcie Umowy Najmu w ramach Platformy nie jest możliwe. Podróżujący może zawrzeć odpowiednią umowę z Właścicielem, za pośrednictwem CampDeck, poza Platformą.

12. Po zawarciu Umowy Najmu zmiana jej warunków możliwa jest tylko na zasadach uprzednio przedstawionych Podróżującemu w Platformie lub na podstawie zgodnych ustaleń między Podróżującym a Właścicielem. W szczególności w przypadku niektórych Umów ich zmiana lub rozwiązanie może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat przez Podróżującego, o czym Podróżujący jest informowany przed zawarciem Umowy Najmu za pośrednictwem Platformy.

13. Umowy Najmu zawarte za pośrednictwem Platformy są wiążące dla Właściciela i Podróżującego.

14. Właściciel może uzależnić wykonanie Umowy Najmu od zapłaty przez Podróżującego określonej kwoty kaucji w oznaczonym terminie.

15. Na czas wynajmu Użytkownicy ustalą między sobą zasady ubezpieczenia Przedmiotu Oferty, mając na uwadze w szczególności: charakter korzystania z tego przedmiotu, wiek kierowcy, kraj, w którym Przedmiot Oferty będzie wykorzystywany, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności należy zwrócić uwagę na obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu najmu od odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku braku właściwego ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Podróżujący powinien wstrzymać się od wykonania Umowy Najmu do momentu przedłożenia mu aktualnej oraz stosowanej dla charakteru najmu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Właściciel posiada obowiązkowe ubezpieczenie.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym może w terminie 14 dni od zawarcia umowy w zakresie prowadzenia Konta od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować CampDeck o decyzji o odstąpieniu od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane CampDeck na adres podany w Regulaminie, w zależności od tego, na jaką drogę złożenia oświadczenia zdecyduje się Konsument. Dla dochowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 6. Umieszczanie Prezentacji

1. Prezentacje mogą być umieszczane w Platformie wyłącznie przez Właścicieli, którzy zawarli z CampDeck odpowiednią Umowę Agenta Handlowego.

2. W szczególności Umowa Agenta Handlowego zawierana jest poprzez zaakceptowanie treści OWW lub przystąpienie do tej umowy poprzez wykonanie czynności, o których mowa w OWW, w sytuacji, gdy Właściciel mógł z łatwością zapoznać się z treścią OWW dostępnych w Platformie.

3. CampDeck może, w oparciu o odrębne indywidualne umowy agencyjne lub porozumienia z Właścicielami umożliwić im umieszczanie Prezentacji niezależnie od zaakceptowania OWW, w tym umieszczać te Prezentacje w imieniu Właściciela.

§ 7. System ocen, komentarzy i wiadomości w Platformie

1. W ramach Portalu CampDeck może:

a. umożliwić Użytkownikom wzajemne ocenianie i komentowanie jakości wykonania Umowy Najmu i prezentować te oceny publicznie w Portalu;

b. agregować oceny i komentarze dotyczące Właścicieli z innych źródeł, w szczególności systemów oceniania czy wyszukiwarek internetowych.

2. Odpowiedzialność za treść ocen i komentarzy ponoszą wyłącznie ich autorzy, CampDeck nie weryfikuje ocen i komentarzy, a także nie ma wpływu i na ich treść. CampDeck nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za działania innego Użytkownika w ramach Platformy, a w szczególności za treść wystawianych Użytkownikom ocen lub komentarzy.

3. Za pośrednictwem Platformy Użytkownicy, po zawarciu Umowy Najmu, mogą wymieniać między sobą wiadomości dotyczące tej umowy. CampDeck może udostępnić Użytkownikom możliwość wymiany wiadomości także jeśli nie zawarli oni Umowy Najmu w ramach Platformy. Mając na uwadze jakość świadczonych przez Właścicieli usług treść wiadomości dostępna jest dla CampDeck.


§ 8. Płatności

1. Korzystanie z Platformy w zakresie przeglądania Prezentacji i korzystania z Konta jest nieodpłatne.

2. Zawarcie Umowy Najmu wiąże się z uiszczeniem opłat wskazanych w Prezentacji lub Ofercie, w szczególności z dokonaniem Przedpłaty.

3. Płatności w ramach Platformy dokonywane są za pośrednictwem dostawców usług płatniczych posiadających odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub całej Unii Europejskiej.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (NIP: 5851351185).

5. Platforma umożliwia płatność za pomocą kart płatniczych, takich jak:

 1. Visa;

 2. Visa Electron;

 3. Mastercard;

 4. MasterCard Electronic;

 5. Maestro.

6. Zwrotu płatności Właściciel lub CampDeck dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Podróżującego w pierwotnej transakcji, chyba że Podróżujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Podróżujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kanałami elektronicznymi konieczne może być podanie przez Podróżującego numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

7. W przypadku wyboru przez Podróżującego sposobu płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznej lub kartą płatniczą czas realizacji dokonania Rezerwacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego CampDeck.


§ 9. Zastrzeżenia

 1. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania innym osobom swojego hasła oraz nieudostępniania Konta osobom trzecim.

 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność z prawem treści publikowanych przez siebie za pośrednictwem Platformy.

 3. CampDeck zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia lub usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy, w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza treści naruszające zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa lub postanowienia Regulaminu. Do treści, o którym mowa w zdaniu poprzednim, CampDeck zalicza w szczególności treści:

  1. zawierające sformułowania wulgarne lub obelżywe,

  2. niezwiązane z przedmiotem usług realizowanych za pośrednictwem Platformy,

  3. będące ciągiem przypadkowych znaków słownych,

  4. opublikowane w wyniku użycia automatycznych skryptów,

  5. mające charakter spamu, niezamówionej reklamy lub informacji handlowej niezgodnej z Regulaminem,

  6. mogące naruszać renomę i dobre imię CampDeck lub Użytkowników

Platformy,

 1. nie dotyczące Przedmiotu Oferty lub umowy zawartej i wykonanej w związku z opublikowaną w ramach Platformy Prezentacją - w odniesieniu do komentarzy i ocen publikowanych w ramach Platformy,

 2. dodane przez osoby nieumocowane do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Użytkownika.


4. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami prawem właściwym w sprawach związanych z Platformą, w stosunkach między CampDeck a Użytkownikiem jest prawo polskie.

5. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwych w oparciu o przepisy rozporządzenia Rzym I), których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.

6. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, w stosunkach między CampDeck a Użytkownikiem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby CampDeck.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie w ramach Platformy działania lub zaniechania związane z korzystaniem z funkcji udostępnionych przez Platformę, chyba że, w przypadku Konsumenta, wynikają one z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

8. Odpowiedzialność CampDeck względem Użytkowników niebędących Konsumentami jest ograniczona wyłącznie do winy umyślnej, do kwoty otrzymanej przez CampDeck od tego Użytkownika w ramach zdarzenia w związku, z którym powstała odpowiedzialność CampDeck.

9. CampDeck nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami korzyści.

§ 10. Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Platformy należy zgłaszać CampDeck na adres e-mail: info@campdeck.com.

 2. CampDeck ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać m.in. z:

  1. Pomocy właściwego Europejskiego Centrum Konsumenckiego należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Centra informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami ponadgranicznymi. Pomoc Centrów Konsumenckich jest z zasady bezpłatna. Spis Centrów właściwych dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html;

  2. Internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) developed by the European Commission, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=E.

 4. Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują takie możliwości wsparcia jak:

  1. mediacja prowadzona przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 1. pomoc właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

 2. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CampDeck.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez CampDeck zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://campdeck.com/polityka_prywatnosci.

 3. Dodatkowo Administratorem danych Podróżujących, w związku z zamiarem lub zawarciem Umowy Najmu jest Właściciel.

§ 12. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem i zmiana Regulaminu

 1. Rozwiązania umowy w zakresie Konta Użytkownik może dokonać w każdej chwili, przez złożenie CampDeck stosownego oświadczenia. W celu rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, Użytkownik powinien skierować oświadczenie stosownej treści na adres e-mail CampDeck: info@campdeck.com lub skorzystać z właściwej dla tego funkcji w Serwisie.

 2. Umowa o świadczenie usługi Konta rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta z Platformy. CampDeck zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

  1. dostosowaniem Platformy do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jego pośrednictwem;

  2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

  3. zmianą funkcjonalności Platformy;

  4. zwiększeniem konkurencyjności Platformy;

  5. zmianą kosztów utrzymania Platformy.

 3. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, przypisany do Konta, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili ich wejścia w życie, przyjmuje się, że zaakceptował te zmiany.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien usunąć Konto. Usunięcie Konta Użytkownika jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta dla Użytkownika.

 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu CampDeck może czasowo ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Platformy, w szczególności funkcji związanych z Kontem oraz wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta. W przypadku usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, CampDeck zniesie ograniczenia dotyczące funkcji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 6. W przypadku ponownego naruszenia postanowień Regulaminu lub nieusunięcia naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, CampDeck może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i w tym celu usunie Konto Użytkownika.


 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

CampDeck Sp. z o.o.

ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1

81-706 Sopot

 

-              Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy prowadzenia indywidualnego Konta(*):

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

-              Data zawarcia umowy

................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

-              Imię i nazwisko Konsumenta:

................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

-              Adres Konsumenta:

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić